Headquarters

                 Changchun Zhonglian Auto Testing Equipment Co., Ltd.
                 Add.: No. 298 Lianyungang Street, Changchun, China
                 Tel.: 0431-84650246
                 Fax: 0431-84650248                                                                          
                 P.C.:130033 
                 E-mail:china@clutchtesting.com

                 Branch
                 Shenzhen Zhongyue Auto Equipment Co., Ltd.
                 Add.: No.18 Fengment Road Asian  Industrial Estates, Shenzhen, China
                 Tel.:0755-84524384
                 Fax: 0755-84524384
                 P.C.:518129  
                 E-mail:zhongyue@clutchtesting.com

                       
                 Branch
                 Hangzhou Centrol Science Motor Equipment Co., Ltd.
                 Add.: No. 198 Gaoke Rad, Fuyang, China
                 Tel.: 0571-23252198
                 Fax: 0571-23252199                                                          
                 E-mail:zhongke@clutchtesting.com

All rights reserved.:Changchun Zhonglian Auto Testing Equipment Co., Ltd.  Shenzhen Zhonglian Testing Instrument Co.,Ltd.
Zhongke Auto Engineering Equipment Co., Ltd.